Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Для [животное] есть срок карантина?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
микрочип
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
антирабическая прививка (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
паспорт питомца
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
лечение от паразитов (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Каковы правила для _______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
собаки-поводыри
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
собаки-ассистенты
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego