Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
une puce électronique
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
un vaccin contre la rage (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
un passeport animal
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
un traitement contre le ténia (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
chiens-guides
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
chiens d'assistance
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego