Zwroty | duński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Behøver jeg en importtilladelse?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabiesvaccination
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
dyrepas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bændelormsbehandling
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Hvad er reglerne for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
blindehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
støttehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego