Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego