Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
микрочип
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego