Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cães-guia
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego