Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
une puce électronique
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un vaccin contre la rage (certificat)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un passeport animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un traitement contre le ténia (certificat)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chiens-guides
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chiens d'assistance
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego