Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego