Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności