Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Какие льготы я получу?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Я могу обжаловать это решение?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Pytanie o zmianę okoliczności