Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Est-ce que je peux faire appel ?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Pytanie o zmianę okoliczności