Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
L'indennità è esente da tasse?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Il sussidio è tassabile?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Quali benefici riceverò?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Posso fare ricorso contro una decisione?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Pytanie o zmianę okoliczności