Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Är bidraget skattefritt?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ska bidraget beskattas?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Vilka förmåner får jag?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jag överklaga beslutet?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Pytanie o zmianę okoliczności