Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
O subsídio é isento de impostos?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio é tributável?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quais benefícios vou receber?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio afeta outros benefícios?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Pytanie o zmianę okoliczności