Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
O subsídio é isento de impostos?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio é tributável?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quais benefícios vou receber?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio afeta outros benefícios?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Pytanie o odwołanie się od decyzji
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Pytanie o zmianę okoliczności