Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wird die Unterstützung besteuert?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Was für Unterstützung bekomme ich?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Pytanie o zmianę okoliczności