Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Qué ayudas puedo percibir?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Puedo recurrir una resolución?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Pytanie o zmianę okoliczności