Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
une chambre
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
une maison jumelée
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
la plomberie
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Pytanie o meble