Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Wynajmowanie lokum
une chambre
ห้องพัก
Rodzaj lokum
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Rodzaj lokum
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Rodzaj lokum
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Rodzaj lokum
une maison jumelée
บ้านแฝด
Rodzaj lokum
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Rodzaj lokum
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Pytanie o czynsz
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Pytanie o kaucję
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Pytanie o termin zobaczenia lokum
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Umeblowanie mieszkania
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stan umeblowania mieszkania
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stan umeblowania mieszkania
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Pytanie o zwierzęta domowe
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Pytanie o współlokatorów
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pytanie o okres najmu
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Pytanie o spory sąsiedzkie
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Pytanie o przeprowadzone remonty
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o kocioł
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Pytanie o miejsce parkingowe
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Pytanie o przeszłość miejsca
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Pytanie o instalacje
la plomberie
ท่อประปา
Rodzaj instalacji
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Rodzaj instalacji
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Pytanie o liczniki gazu i prądu
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Pytanie o termostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pytanie o powód sprzedaży domu
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Pytanie o kuchnię i łazienkę
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Pytanie o meble