Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Vorrei iscrivermi all'università.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Rodzaj studiów
di laurea triennale
đại học
Rodzaj studiów
di laurea magistrale
thạc sỹ
Rodzaj studiów
di dottorato
tiến sĩ
Rodzaj studiów
a tempo pieno
toàn thời gian
Rodzaj studiów
part-time
bán thời gian
Rodzaj studiów
online
trực tuyến
Rodzaj studiów
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Długość wymiany
un semestre
một kì
Długość wymiany
un anno accademico
một năm học
Długość wymiany
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Mi invierete una lettera di ammissione?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
L'università garantisce anche l'alloggio?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Pytanie o kwatery studenckie
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Pytanie o praktyki studenckie
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Che livello di [lingua] è richiesto?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Wymagania językowe
Come funziona il sistema di __________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Pytanie o system
crediti
tín chỉ
Rodzaj systemu
valutazione
chấm điểm
Rodzaj systemu
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Pytanie o metody nauczania
Ci sono _______________?
Có_________ hay không?
Pytanie o metody nauczania
lezioni frontali
bài giảng
Rodzaj zajęć
seminari
hội thảo
Rodzaj zajęć
esercitazioni
hướng dẫn riêng
Rodzaj zajęć
conferenze
hội nghị
Rodzaj zajęć
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Có những khóa học mùa hè nào?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quando si svolgono gli esami?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
C'è un centro sportivo universitario?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Pytanie o organizacje studenckie
Qual è il costo della vita a [città]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Pytanie o dostępne kursy językowe
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organizzate delle escursioni?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Pytanie o wycieczki
Che programmi offrite?
Có những chương trình nào?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Pytanie o pomoc finansową
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Pytanie o pomoc finansową
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Formy pomocy finansowej
le tasse universitarie
học phí
Formy pomocy finansowej
le spese di sostentamento
chi phí sinh hoạt
Formy pomocy finansowej
i servizi per l'infanzia
chăm sóc trẻ em
Formy pomocy finansowej
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu