Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Rodzaj studiów
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Rodzaj studiów
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
เต็มเวลา
studia dzienne
Rodzaj studiów
นอกเวลา
studia zaoczne
Rodzaj studiów
ออนไลน์
studia przez internet
Rodzaj studiów
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Długość wymiany
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Długość wymiany
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Rodzaj systemu
การให้คะแนน
oceniania
Rodzaj systemu
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
การบรรยาย
wykłady
Rodzaj zajęć
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
การกวดวิชา
konsultacje
Rodzaj zajęć
การประชุม
konferencje
Rodzaj zajęć
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu