Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rodzaj studiów
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Rodzaj studiów
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Rodzaj studiów
ปริญญาเอก
een doctoraat
Rodzaj studiów
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Rodzaj studiów
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Rodzaj studiów
ออนไลน์
een online cursus
Rodzaj studiów
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Długość wymiany
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Długość wymiany
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Długość wymiany
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Pytanie o kwatery studenckie
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Pytanie o praktyki studenckie
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Wymagania językowe
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pytanie o system
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Rodzaj systemu
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Rodzaj systemu
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pytanie o metody nauczania
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
การบรรยาย
lezingen
Rodzaj zajęć
การสัมมนา
seminars
Rodzaj zajęć
การกวดวิชา
tutorials
Rodzaj zajęć
การประชุม
conferenties
Rodzaj zajęć
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Pytanie o organizacje studenckie
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Pytanie o wycieczki
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pytanie o pomoc finansową
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Pytanie o pomoc finansową
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Formy pomocy finansowej
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Formy pomocy finansowej
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Formy pomocy finansowej
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Formy pomocy finansowej
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu