Zwroty | francuski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rodzaj studiów
ปริญญาตรี
une formation du premier cycle
Rodzaj studiów
บัณฑิตวิทยาลัย
une formation du second cycle
Rodzaj studiów
ปริญญาเอก
un doctorat
Rodzaj studiów
เต็มเวลา
une formation à temps plein
Rodzaj studiów
นอกเวลา
une formation à temps partiel
Rodzaj studiów
ออนไลน์
une formation en ligne
Rodzaj studiów
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Długość wymiany
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Długość wymiany
หนึ่งปีการศึกษา
une année académique
Długość wymiany
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Le logement est assuré par l'université ?
Pytanie o kwatery studenckie
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Pytanie o praktyki studenckie
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Wymagania językowe
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Comment fonctionne le système ______ ?
Pytanie o system
หน่วยกิตวิชา
de crédits
Rodzaj systemu
การให้คะแนน
de notation
Rodzaj systemu
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Pytanie o metody nauczania
มี _____________ ไหม
Y a-t-il ______ ?
Pytanie o metody nauczania
การบรรยาย
des cours magistraux
Rodzaj zajęć
การสัมมนา
des séminaires
Rodzaj zajęć
การกวดวิชา
des travaux dirigés
Rodzaj zajęć
การประชุม
des conférences
Rodzaj zajęć
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Pytanie o kursy szkoły letniej
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Pytanie o organizacje studenckie
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Pytanie o dostępne kursy językowe
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Pytanie o test kwalifikacyjny
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pytanie o wycieczki
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quels programmes offrez-vous ?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Pytanie o pomoc finansową
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Pytanie o pomoc finansową
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Formy pomocy finansowej
ค่าเล่าเรียน
les frais d'inscription
Formy pomocy finansowej
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
les frais de subsistance
Formy pomocy finansowej
การดูแลเด็ก
la garde d'enfants
Formy pomocy finansowej
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quels types de bourse sont disponibles ?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu