Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
бакалавриат
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
аспирантура
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
докторат/профессура
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
очная форма
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
заочная форма
นอกเวลา
Rodzaj studiów
онлайн обучение
ออนไลน์
Rodzaj studiów
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
семестр
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
академический год
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
Какие ограничения на работу для студентов?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Каковы требования для поступления в университет?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Вы пришлете мне формальное предложение?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Университет гарантирует предоставление жилья?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Курс включает в себя период стажировки?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Каковы требования знания [язык] языка?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
Какова система_____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
кредитов
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
оценок
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Каков стиль преподавания?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Там есть___________?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
лекции
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
семинары
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
учебные материалы
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
конференции
การประชุม
Rodzaj zajęć
Какие курсы предлагаются летними школами?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
Когда проходят экзамены?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
В университете есть спортивный центр?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
У вас есть детальное описание курса?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Каково максимальное количество студентов в группе?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Вы организовываете экскурсии?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
Какие программы вы предлагаете?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Какие органы могут финансировать мое обучение?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
плата за обучение
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
расходы на жизнь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
уход за ребенком
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
Какие виды стипендий доступны?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu