Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
Grundkurs
本科生
Rodzaj studiów
Aufbaukurs
研究生
Rodzaj studiów
Doktorandenkurs
博士生
Rodzaj studiów
Vollzeitkurs
全日制
Rodzaj studiów
Teilzeitkurs
非全日
Rodzaj studiów
Onlinekurs
网上课程
Rodzaj studiów
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
ein Semester
一学期
Długość wymiany
ein Studienjahr
一学年
Długość wymiany
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Wie funktioniert das__________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
Kreditsystem
学分制
Rodzaj systemu
Benotungssystem
打分制
Rodzaj systemu
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Gibt es_____________?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
Vorlesungen
讲座
Rodzaj zajęć
Seminare
研讨会
Rodzaj zajęć
Tutorien
个别辅导
Rodzaj zajęć
Konferenzen
会议
Rodzaj zajęć
Welche Kurse bietet die Summer School an?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wann finden die Prüfungen statt?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organisieren Sie auch Exkursionen?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Welche Programme bieten Sie an?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
Studiengebühren
学费
Formy pomocy finansowej
Lebenshaltungskosten
生活费用
Formy pomocy finansowej
Kinderbetreuung
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Welche Stipendien gibt es?
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu