Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Rodzaj studiów
een bacheloropleiding
đại học
Rodzaj studiów
een postgraduaat
thạc sỹ
Rodzaj studiów
een doctoraat
tiến sĩ
Rodzaj studiów
een voltijdse opleiding
toàn thời gian
Rodzaj studiów
een deeltijdse opleiding
bán thời gian
Rodzaj studiów
een online cursus
trực tuyến
Rodzaj studiów
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Długość wymiany
een semester
một kì
Długość wymiany
een academisch jaar
một năm học
Długość wymiany
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Pytanie o kwatery studenckie
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Pytanie o praktyki studenckie
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Wymagania językowe
Hoe werkt het ____________ systeem?
Hệ thống _________ như thế nào?
Pytanie o system
creditsysteem
tín chỉ
Rodzaj systemu
beoordelingssysteem
chấm điểm
Rodzaj systemu
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Pytanie o metody nauczania
Zijn er _____________ ?
Có_________ hay không?
Pytanie o metody nauczania
lezingen
bài giảng
Rodzaj zajęć
seminars
hội thảo
Rodzaj zajęć
tutorials
hướng dẫn riêng
Rodzaj zajęć
conferenties
hội nghị
Rodzaj zajęć
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Có những khóa học mùa hè nào?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wanneer worden de examens gehouden?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Pytanie o organizacje studenckie
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organiseren jullie ook excursies?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Pytanie o wycieczki
Welke programma's bieden jullie aan?
Có những chương trình nào?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Pytanie o pomoc finansową
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Pytanie o pomoc finansową
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Formy pomocy finansowej
inschrijvingsgeld
học phí
Formy pomocy finansowej
kosten voor levensonderhoud
chi phí sinh hoạt
Formy pomocy finansowej
kinderopvang
chăm sóc trẻ em
Formy pomocy finansowej
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu