Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
een bacheloropleiding
本科生
Rodzaj studiów
een postgraduaat
研究生
Rodzaj studiów
een doctoraat
博士生
Rodzaj studiów
een voltijdse opleiding
全日制
Rodzaj studiów
een deeltijdse opleiding
非全日
Rodzaj studiów
een online cursus
网上课程
Rodzaj studiów
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
een semester
一学期
Długość wymiany
een academisch jaar
一学年
Długość wymiany
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
creditsysteem
学分制
Rodzaj systemu
beoordelingssysteem
打分制
Rodzaj systemu
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
lezingen
讲座
Rodzaj zajęć
seminars
研讨会
Rodzaj zajęć
tutorials
个别辅导
Rodzaj zajęć
conferenties
会议
Rodzaj zajęć
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
inschrijvingsgeld
学费
Formy pomocy finansowej
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Formy pomocy finansowej
kinderopvang
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu