Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Me gustaría matricularme en la universidad.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Me quiero matricular _______________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Rodzaj studiów
en un grado
đại học
Rodzaj studiów
en un posgrado
thạc sỹ
Rodzaj studiów
en un doctorado
tiến sĩ
Rodzaj studiów
a tiempo completo
toàn thời gian
Rodzaj studiów
a tiempo parcial
bán thời gian
Rodzaj studiów
a distancia
trực tuyến
Rodzaj studiów
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Długość wymiany
un semestre
một kì
Długość wymiany
un curso académico
một năm học
Długość wymiany
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Pytanie o kwatery studenckie
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Pytanie o praktyki studenckie
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Wymagania językowe
¿Cómo es el sistema _____________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Pytanie o system
de créditos
tín chỉ
Rodzaj systemu
de notas
chấm điểm
Rodzaj systemu
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Pytanie o metody nauczania
¿Hay ______________?
Có_________ hay không?
Pytanie o metody nauczania
clases teóricas
bài giảng
Rodzaj zajęć
seminarios
hội thảo
Rodzaj zajęć
tutorías
hướng dẫn riêng
Rodzaj zajęć
conferencias
hội nghị
Rodzaj zajęć
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Có những khóa học mùa hè nào?
Pytanie o kursy szkoły letniej
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Pytanie o organizacje studenckie
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Pytanie o dostępne kursy językowe
¿Hay pruebas de nivel?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Pytanie o test kwalifikacyjny
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
¿Organizan también excursiones?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Pytanie o wycieczki
¿Qué programas ofertan?
Có những chương trình nào?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Pytanie o pomoc finansową
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Pytanie o pomoc finansową
Necesito ayuda financiera para ______________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Formy pomocy finansowej
matrícula
học phí
Formy pomocy finansowej
gastos personales
chi phí sinh hoạt
Formy pomocy finansowej
manutención de hijos menores
chăm sóc trẻ em
Formy pomocy finansowej
¿Qué becas puedo solicitar?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu