Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Me gustaría matricularme en la universidad.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Me quiero matricular _______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
en un grado
studia licencjackie
Rodzaj studiów
en un posgrado
studia magisterskie
Rodzaj studiów
en un doctorado
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
a tiempo completo
studia dzienne
Rodzaj studiów
a tiempo parcial
studia zaoczne
Rodzaj studiów
a distancia
studia przez internet
Rodzaj studiów
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
un semestre
(jeden) semestr
Długość wymiany
un curso académico
cały rok akademicki
Długość wymiany
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
¿Cómo es el sistema _____________?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
de créditos
punktowy
Rodzaj systemu
de notas
oceniania
Rodzaj systemu
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
¿Hay ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
clases teóricas
wykłady
Rodzaj zajęć
seminarios
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
tutorías
konsultacje
Rodzaj zajęć
conferencias
konferencje
Rodzaj zajęć
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
¿Hay pruebas de nivel?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
¿Organizan también excursiones?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
¿Qué programas ofertan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
Necesito ayuda financiera para ______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
matrícula
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
gastos personales
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
manutención de hijos menores
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
¿Qué becas puedo solicitar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu