Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rodzaj studiów
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Rodzaj studiów
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Rodzaj studiów
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Rodzaj studiów
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Rodzaj studiów
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Rodzaj studiów
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Rodzaj studiów
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Długość wymiany
ένα εξάμηνο
семестр
Długość wymiany
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Długość wymiany
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Pytanie o kwatery studenckie
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Pytanie o praktyki studenckie
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Wymagania językowe
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Pytanie o system
πόντων
кредитов
Rodzaj systemu
βαθμολόγησης
оценок
Rodzaj systemu
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Pytanie o metody nauczania
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Pytanie o metody nauczania
διαλέξεις
лекции
Rodzaj zajęć
σεμινάρια
семинары
Rodzaj zajęć
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Rodzaj zajęć
συνέδρια
конференции
Rodzaj zajęć
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Pytanie o organizacje studenckie
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Pytanie o wycieczki
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Pytanie o pomoc finansową
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Pytanie o pomoc finansową
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Formy pomocy finansowej
δίδακτρα
плата за обучение
Formy pomocy finansowej
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Formy pomocy finansowej
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Formy pomocy finansowej
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu