Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rodzaj studiów
ένα προπτυχιακό
graduação
Rodzaj studiów
ένα μεταπτυχιακό
pós-graduação
Rodzaj studiów
ένα διδακτορικό
PhD
Rodzaj studiów
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Rodzaj studiów
μερικής απασχόλησης
meio período
Rodzaj studiów
εξ αποστάσεως
online
Rodzaj studiów
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Długość wymiany
ένα εξάμηνο
um semestre
Długość wymiany
ένα ακαδημαϊκό έτος
um ano acadêmico
Długość wymiany
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vou receber uma proposta formal?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
A universidade também oferece acomodação?
Pytanie o kwatery studenckie
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
O curso também inclui um período de estágio?
Pytanie o praktyki studenckie
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wymagania językowe
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Como é o sistema de ____________?
Pytanie o system
πόντων
crédito
Rodzaj systemu
βαθμολόγησης
notas
Rodzaj systemu
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Qual é o estilo de ensino?
Pytanie o metody nauczania
Υπάρχουν _____________ ;
São _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
διαλέξεις
aulas expositivas
Rodzaj zajęć
σεμινάρια
seminários
Rodzaj zajęć
προγράμματα εκμάθησης
tutoriais
Rodzaj zajęć
συνέδρια
conferências
Rodzaj zajęć
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando acontecem as provas?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Há um complexo esportivo aqui?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Pytanie o organizacje studenckie
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quais são as comodidades da escola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vocês também organizam excursões?
Pytanie o wycieczki
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quais programas vocês oferecem?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Pytanie o pomoc finansową
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Pytanie o pomoc finansową
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Formy pomocy finansowej
δίδακτρα
mensalidades
Formy pomocy finansowej
τα έξοδα διαβίωσής μου
despesas de subsistência
Formy pomocy finansowej
τη φροντίδα των παιδιών
cuidados infantis
Formy pomocy finansowej
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu