Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Je voudrais m'inscrire à _________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
une formation du premier cycle
studia licencjackie
Rodzaj studiów
une formation du second cycle
studia magisterskie
Rodzaj studiów
un doctorat
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
une formation à temps plein
studia dzienne
Rodzaj studiów
une formation à temps partiel
studia zaoczne
Rodzaj studiów
une formation en ligne
studia przez internet
Rodzaj studiów
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
un semestre
(jeden) semestr
Długość wymiany
une année académique
cały rok akademicki
Długość wymiany
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Le logement est assuré par l'université ?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
Comment fonctionne le système ______ ?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
de crédits
punktowy
Rodzaj systemu
de notation
oceniania
Rodzaj systemu
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
Y a-t-il ______ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
des cours magistraux
wykłady
Rodzaj zajęć
des séminaires
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
des travaux dirigés
konsultacje
Rodzaj zajęć
des conférences
konferencje
Rodzaj zajęć
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
Quels programmes offrez-vous ?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
les frais d'inscription
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
les frais de subsistance
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
la garde d'enfants
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
Quels types de bourse sont disponibles ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu