Zwroty | włoski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

أود التسجيل في الجامعة.
Vorrei iscrivermi all'università.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rodzaj studiów
ما قبل التخرج
di laurea triennale
Rodzaj studiów
ما بعد التخرج
di laurea magistrale
Rodzaj studiów
دكتوراه
di dottorato
Rodzaj studiów
بدوام كامل
a tempo pieno
Rodzaj studiów
بدوام جزئي
part-time
Rodzaj studiów
على الإنترنت
online
Rodzaj studiów
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Długość wymiany
فصل
un semestre
Długość wymiany
عام دراسي
un anno accademico
Długość wymiany
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Mi invierete una lettera di ammissione?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
L'università garantisce anche l'alloggio?
Pytanie o kwatery studenckie
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Pytanie o praktyki studenckie
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Che livello di [lingua] è richiesto?
Wymagania językowe
ما هو نظام ________________؟
Come funziona il sistema di __________?
Pytanie o system
النقاط
crediti
Rodzaj systemu
العلامات
valutazione
Rodzaj systemu
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Pytanie o metody nauczania
هل هناك___________________؟
Ci sono _______________?
Pytanie o metody nauczania
محاضرات
lezioni frontali
Rodzaj zajęć
حلقات بحث
seminari
Rodzaj zajęć
فيديوهات تعليمية
esercitazioni
Rodzaj zajęć
مؤتمرات
conferenze
Rodzaj zajęć
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Pytanie o kursy szkoły letniej
متى تعقد الامتحانات؟
Quando si svolgono gli esami?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
C'è un centro sportivo universitario?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Pytanie o organizacje studenckie
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Qual è il costo della vita a [città]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pytanie o test kwalifikacyjny
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
هل تنظمون رحلات؟
Organizzate delle escursioni?
Pytanie o wycieczki
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Che programmi offrite?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Pytanie o pomoc finansową
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Pytanie o pomoc finansową
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Formy pomocy finansowej
أجور التعليم
le tasse universitarie
Formy pomocy finansowej
تكاليف المعيشة
le spese di sostentamento
Formy pomocy finansowej
رعاية الأطفال
i servizi per l'infanzia
Formy pomocy finansowej
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu