Zwroty | tajski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rodzaj studiów
an undergraduate
ปริญญาตรี
Rodzaj studiów
a postgraduate
บัณฑิตวิทยาลัย
Rodzaj studiów
a PhD
ปริญญาเอก
Rodzaj studiów
a full-time
เต็มเวลา
Rodzaj studiów
a part-time
นอกเวลา
Rodzaj studiów
an online
ออนไลน์
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Długość wymiany
a semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Długość wymiany
an academic year
หนึ่งปีการศึกษา
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pytanie o system
credit
หน่วยกิตวิชา
Rodzaj systemu
marking
การให้คะแนน
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pytanie o metody nauczania
lectures
การบรรยาย
Rodzaj zajęć
seminars
การสัมมนา
Rodzaj zajęć
tutorials
การกวดวิชา
Rodzaj zajęć
conferences
การประชุม
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Formy pomocy finansowej
tuition fees
ค่าเล่าเรียน
Formy pomocy finansowej
my living expenses
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Formy pomocy finansowej
childcare
การดูแลเด็ก
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu