Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
бакалавриат
Rodzaj studiów
a postgraduate
аспирантура
Rodzaj studiów
a PhD
докторат/профессура
Rodzaj studiów
a full-time
очная форма
Rodzaj studiów
a part-time
заочная форма
Rodzaj studiów
an online
онлайн обучение
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Długość wymiany
a semester
семестр
Długość wymiany
an academic year
академический год
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Какие ограничения на работу для студентов?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Каковы требования для поступления в университет?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Курс включает в себя период стажировки?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Каковы требования знания [язык] языка?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Какова система_____________?
Pytanie o system
credit
кредитов
Rodzaj systemu
marking
оценок
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Каков стиль преподавания?
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Там есть___________?
Pytanie o metody nauczania
lectures
лекции
Rodzaj zajęć
seminars
семинары
Rodzaj zajęć
tutorials
учебные материалы
Rodzaj zajęć
conferences
конференции
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Когда проходят экзамены?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
В университете есть спортивный центр?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
У вас есть детальное описание курса?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Вы организовываете экскурсии?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Какие программы вы предлагаете?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
плата за обучение
Formy pomocy finansowej
my living expenses
расходы на жизнь
Formy pomocy finansowej
childcare
уход за ребенком
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Какие виды стипендий доступны?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu