Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
toàn thời gian
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
bán thời gian
นอกเวลา
Rodzaj umowy
hạn định
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
lâu dài
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
nghỉ ốm
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku