Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
Tôi __________.
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
có việc làm
ansat
Sytuacja zawodowa
Không có việc làm
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
doanh nhân
iværksætter
Sytuacja zawodowa
tự làm chủ
selvstændig
Sytuacja zawodowa
thực tập sinh
praktikant
Sytuacja zawodowa
tình nguyện viên
frivillig
Sytuacja zawodowa
tư vấn viên
konsulent
Sytuacja zawodowa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
Tôi có hợp đồng _________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
toàn thời gian
fuldtids-
Rodzaj umowy
bán thời gian
deltids-
Rodzaj umowy
hạn định
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
lâu dài
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
thời vụ
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
Tôi muốn hỏi về___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
nghỉ sinh đẻ
barsel
Rodzaj urlopu
nghỉ làm cha
fædreorlov
Rodzaj urlopu
nghỉ ốm
sygeorlov
Rodzaj urlopu
ngày nghỉ
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku