Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Tôi __________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
có việc làm
雇佣
Sytuacja zawodowa
Không có việc làm
待业
Sytuacja zawodowa
doanh nhân
企业家
Sytuacja zawodowa
tự làm chủ
自雇者
Sytuacja zawodowa
thực tập sinh
实习生
Sytuacja zawodowa
tình nguyện viên
志愿者
Sytuacja zawodowa
tư vấn viên
顾问
Sytuacja zawodowa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
toàn thời gian
全职
Rodzaj umowy
bán thời gian
兼职
Rodzaj umowy
hạn định
定期合同
Rodzaj umowy
lâu dài
永久合同
Rodzaj umowy
thời vụ
季节性合同
Rodzaj umowy
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Prośba o urlop
nghỉ sinh đẻ
产假
Rodzaj urlopu
nghỉ làm cha
陪产假
Rodzaj urlopu
nghỉ ốm
病假
Rodzaj urlopu
ngày nghỉ
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku