Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Tôi __________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
có việc làm
employed
Sytuacja zawodowa
Không có việc làm
unemployed
Sytuacja zawodowa
doanh nhân
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
tự làm chủ
self-employed
Sytuacja zawodowa
thực tập sinh
an intern
Sytuacja zawodowa
tình nguyện viên
a volunteer
Sytuacja zawodowa
tư vấn viên
a consultant
Sytuacja zawodowa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
toàn thời gian
full-time
Rodzaj umowy
bán thời gian
part-time
Rodzaj umowy
hạn định
fixed-term
Rodzaj umowy
lâu dài
permanent
Rodzaj umowy
thời vụ
seasonal
Rodzaj umowy
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Rodzaj urlopu
nghỉ làm cha
paternity leave
Rodzaj urlopu
nghỉ ốm
sick leave
Rodzaj urlopu
ngày nghỉ
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku