Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
toàn thời gian
Rodzaj umowy
นอกเวลา
bán thời gian
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
hạn định
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
lâu dài
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku