Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
безработный
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
практикант
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
волонтер
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
советник
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
полная занятость
a tempo pieno
Rodzaj umowy
неполная занятость
part-time
Rodzaj umowy
фиксированный
a tempo determinato
Rodzaj umowy
долговременный
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
сезонный
stagionale
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
выходные дни
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku