Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
asalariado
Sytuacja zawodowa
безработный
desempleado
Sytuacja zawodowa
предприниматель
empresario
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
autónomo
Sytuacja zawodowa
практикант
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
волонтер
voluntario
Sytuacja zawodowa
советник
asesor
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
полная занятость
a tiempo completo
Rodzaj umowy
неполная занятость
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
фиксированный
de duración determinada
Rodzaj umowy
долговременный
indefinido
Rodzaj umowy
сезонный
de temporada
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
выходные дни
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku