Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
werkende
asalariado
Sytuacja zawodowa
werkloos
desempleado
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
empresario
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
autónomo
Sytuacja zawodowa
een stagair
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
voluntario
Sytuacja zawodowa
een consultant
asesor
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
voltijdse
a tiempo completo
Rodzaj umowy
deeltijdse
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
tijdelijke
de duración determinada
Rodzaj umowy
permanente
indefinido
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
de temporada
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
vrije dagen
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku