Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
desempleado
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
empresario
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
autónomo
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
voluntario
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
asesor
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
a tiempo completo
a tempo pieno
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
part-time
Rodzaj umowy
de duración determinada
a tempo determinato
Rodzaj umowy
indefinido
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
de temporada
stagionale
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
días libres
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku