Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
desempleado
безработный
Sytuacja zawodowa
empresario
предприниматель
Sytuacja zawodowa
autónomo
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
практикант
Sytuacja zawodowa
voluntario
волонтер
Sytuacja zawodowa
asesor
советник
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
a tiempo completo
полная занятость
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
неполная занятость
Rodzaj umowy
de duración determinada
фиксированный
Rodzaj umowy
indefinido
долговременный
Rodzaj umowy
de temporada
сезонный
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
días libres
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku