Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
asalariado
werkende
Sytuacja zawodowa
desempleado
werkloos
Sytuacja zawodowa
empresario
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
autónomo
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
een stagair
Sytuacja zawodowa
voluntario
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
asesor
een consultant
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
a tiempo completo
voltijdse
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
deeltijdse
Rodzaj umowy
de duración determinada
tijdelijke
Rodzaj umowy
indefinido
permanente
Rodzaj umowy
de temporada
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
días libres
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku