Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
asalariado
雇佣
Sytuacja zawodowa
desempleado
待业
Sytuacja zawodowa
empresario
企业家
Sytuacja zawodowa
autónomo
自雇者
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
实习生
Sytuacja zawodowa
voluntario
志愿者
Sytuacja zawodowa
asesor
顾问
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
a tiempo completo
全职
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
兼职
Rodzaj umowy
de duración determinada
定期合同
Rodzaj umowy
indefinido
永久合同
Rodzaj umowy
de temporada
季节性合同
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Prośba o urlop
la baja por maternidad
产假
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
陪产假
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
病假
Rodzaj urlopu
días libres
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku