Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
có việc làm
Sytuacja zawodowa
au chômage
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
stagiaire
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
bénévole
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
à temps plein
toàn thời gian
Rodzaj umowy
à temps partiel
bán thời gian
Rodzaj umowy
en C.D.D.
hạn định
Rodzaj umowy
en C.D.I.
lâu dài
Rodzaj umowy
saisonnier
thời vụ
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
un congé maternité
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
un congé paternité
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
un congé maladie
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
des congés
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku