Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
employé(e)
雇佣
Sytuacja zawodowa
au chômage
待业
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
企业家
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
自雇者
Sytuacja zawodowa
stagiaire
实习生
Sytuacja zawodowa
bénévole
志愿者
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
顾问
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
à temps plein
全职
Rodzaj umowy
à temps partiel
兼职
Rodzaj umowy
en C.D.D.
定期合同
Rodzaj umowy
en C.D.I.
永久合同
Rodzaj umowy
saisonnier
季节性合同
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
un congé maternité
产假
Rodzaj urlopu
un congé paternité
陪产假
Rodzaj urlopu
un congé maladie
病假
Rodzaj urlopu
des congés
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku