Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
待业
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
自雇者
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
实习生
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
志愿者
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
顾问
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
全职
a tempo pieno
Rodzaj umowy
兼职
part-time
Rodzaj umowy
定期合同
a tempo determinato
Rodzaj umowy
永久合同
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
季节性合同
stagionale
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
产假
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
陪产假
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
病假
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
请假
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku